top of page

Privacyverklaring

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Studio View. 

Het gebruik van persoonsgegevens door Studio View

Studio View verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van jou. Bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;

 • Contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummers;

 • Gegevens die nodig zijn voor facturering;

 • Inhoud van communicatie;

 

Doeleinden

Studio View verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het verrichten van administratieve handelingen; 

 • Feedback vragen op de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen. 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat we hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;

 • De bescherming van onze financiële belangen;

 • De verbetering van onze producten en diensten;

Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang wij je gegevens bewaren

Studio View zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat we ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij je gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Hiervoor hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Jouw gegevens delen met anderen

In het kader van onze dienstverlening kunnen we persoonsgegevens uitwisselen. Studio View kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, ingeschakelde ZZP'ers of andere bedrijven die in opdracht van ons werken. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. We zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn, Facebook, Instagram in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Jouw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Je hebt het recht om Studio View een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je ons verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: mark@studioview.nl. Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je, bij indiening van jouw verzoek je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie je BSN én je pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Studio View, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Studio View kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen

Group 2071@2x.png
bottom of page